Betonirakenteiden korjaaminen luentomateriaalit

Kurssimateriaalit linkkeinä alla olevassa ohjelmassa

08.30 – 09.00 Aamukahvi ja kurssi-ilmoittautuminen ja materiaalien jako

1. kurssipäivä 10.03.2020

09.00 – 09.15 KURSSIN AVAUS
Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys ry
Kurssin sisällön ja kurssiaineiston esittely sekä muut käytännön asiat

09.15 – 10.30 KORJAUSRAKENTAMISEN PROSESSI
Arto Köliö, Tampereen teknillinen yliopisto
• vaurio -> kuntotutkimus -> hankesuunnittelu ->korjaussuunnitelma -> korjaustyö
• korjaushankkeen yleisesittely
• periaate, miksi tutkitaan
• betonirakenteiden korjausperiaatteet (5-prt, yleiskatsaus)

BETONIRAKENTEIDEN VAURIOMEKANISMIT

10.40 – 11.30 BETONIRAKENTEIDEN KOSTEUS
Arto Köliö
• betonirakenteiden kosteuslähteet, -rasitukset
• betonin kuivumisilmiö, kosteuden siirtyminen betonissa ja betonirakenteessa.
• ilman kosteus, betonin suhteellinen kosteus, betonin kosteus paino-% jne.
• vaihtelevien lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaikutus

11.30 -12.30 Lounas

12.30 – 13.30 BETONIRAKENTEIDEN FYSIKAALISET VAURIOT
Arto Köliö
• betonipinnan kuluminen, betonin rapautuminen, säröily ja halkeilu

13.30 – 14.00 BETONIRAKENTEIDEN MEKAANISET VAURIOT
Arto Köliö
• kulutus, törmäys, ylikuorma, liikkuminen (esim. painuminen), räjähdys
• värähtelytaipuma, halkeilu ja murtuma

14.00 – 14.30 Päiväkahvit

14.30 – 16.30 BETONIRAKENTEIDEN KEMIALLISET VAURIOT
Hannu Pyy, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
• betonin paisuminen ja rapautuminen
• betoniterästen korroosion aktivoituminen (karbonatisoituminen)
• kemialliset vauriomekanismit
o pehmeän veden aiheuttama sementtipastan hydrolyysireaktio (liukeneminen)
o aggressiivisen veden ja sementtipastan välinen reaktio (kloridit
o paisuvien tuotteiden muodostuminen (sulfaatin tai alkali-kiviainesreaktion seurauksena, pohjaolosuhteet)

2. kurssipäivä: Keskiviikko 11.03.2020, 
08.00 – 08.30 Aamukahvi

RAKENNETYYPPIKOHTAISET VAURIOT
08.30 – 09.30 YLEISIMMÄT RAKENNETYYPIT VUOSIEN VARRELTA JA NIIDEN OMINAISUUDET VAURIOITUMISEN KANNALTA
Inari Weijo, Ramboll Finland Oy / Mikko Rauhanen, Sitowise Oy
• sillat, tunnelit,
• vesistörakenteet, laiturit yms.
• altaat (uimahallit, teollisuusaltaat jne.)
• kantavat rakenteet

KUNTOTUTKIMUS
9.30 – 10.20 KUNTOTUTKIMUKSEN PÄÄPERIAATTEET, VAIHEET JA SISÄLLÖN SUUNNITTELU
Inari Weijo, Mikko Rauhanen
• priorisointi
• menetelmien/kattavuuden arviointi
• case-tapaukset

10.20 –10.30 Tauko

10.30 – 11.30 HAVAINNOT JA MITTAUKSET
Inari Weijo, Mikko Rauhanen
Tutkimismahdollisuudet ja tutkimusmenetelmät
• raudoittein korroosion tutkimusmenetelmät
• betonin kestävyyden (pakkasen) tutkiminen
• rapautuman tutkiminen (vetokoe, ohuthie)
• kannatusten, kiinnitysten ja sidontojen tutkiminen
• kosteusteknisten puutteiden tutkiminen
• pintatarvikkeiden ja pintakäsittelyn tutkiminen
• halkeilun ja muodomuutosten tutkiminen
• terveydelle haitallisten aineiden ja yhdisteiden tutkiminen
• näytteen otto
• betonin puristuslujuuden määrittäminen ja kimmovasaramittaus
• kosteusmittaus, tähystys, lämpökuvaus
• koekuormitus jne.

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.30 HAVAINNOT JA MITTAUKSET …edellinen luento jatkuu

13.30 - 15.00 KUNTOTUTKIMUS -RYHMÄTYÖ (kuntotutkimuksen suunnittelu)
”Working-cafe”; päiväkahvi ryhmätyön yhteydessä

15.00 - 16:00 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI JA JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN
Inari Weijo, Mikko Rauhanen
Eri menetelmiä, kattavuus, ristiriitaisuudet
• Havaintojen käsittely sekä tulosten analysoinnin periaatteet ja menettely

16:00 - 16.30 RAPORTOINTI
Inari Weijo, Mikko Rauhanen
• Kuntotutkimusraportin laatiminen
• Hyvän raportin tunnuspiirteet; kenelle, mitä, korjaussuositukset, kustannusarvio, arvio luotettavuudesta, lisätutkimustarpeesta


8.6.2020, Technopolis Espoo, Innopoli 1


8.30 – 9.30 KORJAUS RUISKUBETONOINNILLA
Timo Rautanen, Saint-Gobain Finland Oy Weber
• kuivaseosmenetelmä/märkäseosmenetelmä (ehkä silloissa)
• laatuvaatimukset ruiskubetonoinnille/betonille, laadunvarmistus
• betonin poistaminen
• raudoituksen puhdistus
• telineet, suojaus- ja muottirakenteet
• betonointi ja jälkihoito
• laatuvaatimukset ja toteamistavat (työaikaset laatumittaukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseksi tehtävät kokeet)

9.30 – 10.30 PAIKKAUS ILMAN MUOTTEJA (LAASTIPAIKKAUS)
Petri Silvennoinen, Consti julkisivut Oy
• betonin poistaminen
• betonipintojen ja raudoituksen esikäsittely
• laastipaikkauksen periaatteet
• laatuvaatimukset ja toteamistavat

10.30 – 10.45 tauko

10.45 – 11.30 PAIKKAUS MUOTTIEN AVULLA (VALUKORJAUS) KAATOKORJAUKSET JA PINTAVALUT
Petri Silvennoinen
• betonin poistaminen
• raudoituksen kunnostus
• muotit ja materiaalit
• betonointi ja jälkihoito
• laatuvaatimukset ja toteamistavat

11.30 – 12.30 lounas

12.30 – 13.30 HALKEAMINEN KORJAAMINEN - Petri Silvennoinen
• korjausmenetelmät (injektointi, imeyttäminen, pinnoittaminen, avaaminen ja laastipaikkaus, muuttaminen liikuntasaumaksi)
• sementti-injektoinnin periaatteet ja laadunvarmistus
• halkeaman imeyttäminen
• laatuvaatimukset ja toteamistavat

13.30 – 14.00 Päiväkahvi

14.00 – 15.00
BETONIRAKENTEIDEN PINTAKÄSITTELYN UUSIMINEN
Petri Silvennoinen
• pintakäsittelytyypit (impregnointi, pinnoitus.)
• pintakäsittelyn valinta
• materiaalit, työtavat ja suojausvaikutus
• pinnan puhdistus
• laatuvaatimukset ja laadunvarmistus työmaalla

BETONIRAKENTEIDEN SAUMAUSTEN UUSIMINEN

9.6. pidetään Teamsilla
09.00 - 11.30 RAKENNEOSIEN UUSIMINEN, RAKENTEIDEN VAHVISTAMINEN, RAUDOITUKSEN UUSIMINEN TAI LISÄÄMINEN, VEDENALAISTEN RAKENTEIDEN KORJAUS
Matti Airaksinen, Ramboll Finland Oy
• purkutyö, kantavuuden varmistaminen, betonin poistaminen
• telineet ja muotit, raudoitus, tartuntatankojen lisääminen
• materiaalit (betoni, raudoitus, ym.)
• uusien osien ankkurointi
• betonointi ja jälkihoito
• tarkastukset ja mittaukset / laadunvarmistus
• silloissa huomioitavat Väyläviraston vaatimukset

13.00 - 14.30 KORJAUSMENETELMÄN VALINTA, YLEISTÄ ja BETONIRAKENNUKSET
Saija Varjonen, A-Insinöörit Oy
• kuntotutkimuksen toimenpidesuositusten arviointi
• korjausmenetelmän valintaprosessi ja valintaan vaikuttavat tekijät (myös kustannus)
• korjausperiaatteet ja -menetelmät (mkl. kantavat rakenteet) sekä niiden soveltuvuus
• korjauksen kannattavuuden arviointi, käyttöikä
• esimerkkiratkaisuja

10.6 pidetään Teamsilla
09.00 - 10.30 KORJAUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN, YLEISTÄ ja BETONIRAKENNUKSET
Saija Varjonen
• asiakirjajärjestelmä (mitä huomioitava suunnittelussa)
• työselostus
• laatuvaatimukset (alusta, aineet, työt)
• määräluettelot
• työ- ja ympäristöturvallisuus, kierrätys
• piirustukset, urakka-asiakirjat

13.00 - 14.30
KORJAUSMENETELMÄN VALINTA

KORJAUSSUUNNITELMIEN LAATIMINEN, INFRARAKENTEET
Jani Valokoski, Sitowise Oy

11.6. pidetään Teamsilla
10.00 - 11.15 KORJAUSOLOSUHTEIDEN HALLINTA TYÖMAALLA
Toni Pakkala, Tampereen teknillinen yliopisto
• sääsuojat periaatteet
• lämmitysratkaisutvalaistusratkaisut
• talvitoteutukseen soveltuvat korjaustekniikat
• esimerkkikohteita
• melun- ja pölyntorjunta korjaustöissä

11.15 - 12.15 PÄTEVYYDEN HAKU
Johanna Tikkanen
• Pätevyysvaatimukset ja pätevyyden haku

16.6. pidetään Teamsilla
13.00 - 14.00 RAKENNUTTAMINEN
Jani Valokoski
• korjausrakentamisen haasteet
• urakkamuodot, sopimukset

14.10 - 15.40 VEDENERISTYKSEN UUSINTA JA ALUSTAN KUNNOSTUS
Pekka Siitonen, Väylävirasto
• kansilaatan yläpinnan poisto
• alustan esikäsittely, alustalle asetettavat vaatimukset ja kelpoisuuden toteaminen
• käytettävät materiaalit
• vedeneristystyö
• työmenetelmät
• laatuvaatimukset ja toteamistavat


17.6. pidetään Teamsilla
09.00 - 10.30 TYÖMAAN VALMISTELU JA LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET, YLEISTÄ ja INFRARAKENTEET
Jani Valokoski
• laadunvarmistusmenettely ja laadunvarmistuksen järjestäminen
• rakennuttajan laadunvarmistustehtävät
• suunnittelijan laadunvarmistustehtävät
• urakoitsijan laadunvarmistustehtävät
• Itselle luovutus
• vetolujuus, tartuntavetolujuus
• sekoitusvesimäärän mittaaminen
• kalvo- ja kerrospaksuusmittaus
• pakkasenkestävyys
• betonin kosteuden mittaaminen
• betonikorjaustyön pöytäkirja
• mallityöt ja määrien mittaaminen
• työvaiheen toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelmat
• työturvallisuusseikat korjaustyössä
• valmistelevat työt
o vaurioituneiden kohtien paikallistaminen, korjattavien pintojen esikäsittely

13.00 - 14.30 TYÖMAAN VALMISTELU JA LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET, BETONIRAKENNUKSET
Saija Varjonen
• mallityöt ja määrien mittaaminen