Pätevyydet

Yleistä

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeseen ryhtyvällä  on hankkeen vaativuus huomioiden riittävät edellytykset hankkeen totetuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö. Rakennuslupaviranomaisten tehtävänä taas on varmistaa kaikkien toimijoiden kelpoisuus kyseessä olevaan tehtävään. Tämä tarkoittaa kaikilla hankkeen suunnittelijoilla, valvojilla ja työnjohtajilla on projektin laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä pätevyys.

FISE jatkaa lakisääteisiä pätevyyksiä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki on astunut voimaan 1. syyskuuta. Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat esitetään laissa ja niiden määräytyminen sekä kelpoisuusvaatimukset tullaan esittämään asetuksissa ja niitä täydentävissä ohjeissa. Asetusten ja ohjeiden tarkkaa valmistumisajankohtaa ja voimaantuloa emme vielä tiedä, mutta ympäristöministeriö on luvannut ne tämän vuoden loppuun mennessä.

Koska tilanne on täysin riippumaton pätevyyksien hakijoista ja heidän ammatinharjoittamisensa epäselvässä tilanteessa halutaan taata, FISE on päättänyt jatkaa 1.9.2014 – 27.2.2015 päättyvien pätevyyksien voimassaoloaikaa 28.2.2015 saakka. Tästä toimenpiteestä ei aiheudu lisätehtäviä tai kuluja pätevyyden haltijoille. Muutokset rekisteriin tehdään FISEn toimistolla.

Tällä hetkellä FISE ei ota vastaan lakisääteisissä pätevyyksissä uusia hakemuksia. FISE perustaa uuden lain mukaisia pätevyysluokkia heti kun se on mahdollista ja päivittää hakukriteerit ja hakemuslomakkeet nettisivuilleen. Vanhan lain mukaiset pätevyydet säilyvät rekisterissä voimassaolonsa ajan ja ns. vapaaehtoisia, markkinalähtöisiä pätevyyksiä voi hakea normaaliin tapaan.

FISEn pätevyysjärjestelmä on osoittanut toimivuutensa hankkeiden monimutkaistuessa ja alan kansainvälistyessä. Tässä kohtaa on luontevaa kehittää järjestelmää entistä kattavammaksi ja paremmin alaa palvelevaksi.

Pätevyyden toeaminen

Hyvä oman pätevyyden pätevyyden todentamiskanava on FISE Oy, jonka toteamat suunnittelija-, työnjohto- ym. pätevyydet  ovat laajalti tunnustettuja ja hyväksyttyjä.

2002 perustettu Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet  ylläpitää puolueetonta, luotettavaa ja julkista valtakunnallista rekisteriä päteviksi todetuista henkilöistä. FISE Oy:n ovat perustaneet rakennusalan järjestöt RIL, RIA, RKL, Rakennustarkastusyhdistys, RATEKO, BY, SGY, SuLVI, TRY ja Wood Focus Oy ja sen uusiksi osakkaiksi ovat tulleet Insinööriliitto, Julkisivuyhdistys, SNIL, MTR, VVS sekä SAFA. Pätevyyksien toteamisen hoitavat FISE Oy:n nimeämät pätevyyksien arviointilautakunnat. Eri pätevyyksille on sihteerijärjestöt, jotka hoitavat pätevyyksien toteamisen käytännön työt. FISE Oy vastaa pätevyydentoteamisjärjestelmästä kokonaisuudessaan.

 BY toimii sihteerijärjestönä seuraavien pätevyyksien toteamisessa:

 • Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija, betonirakennukset
 • Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija, betonisillat
 • Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija, betonirakennukset
 • Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija, betonisillat
 • 1-luokan valmisbetonityönjohtaja
 • 2-luokan valmisbetonityönjohtaja
 • Betonielementtien asennustyönjohtaja
 • Betonijulkisivutyönjohtaja
 • Betonilattiatyönjohtaja
 • Betonilattiapinnoitustyönjohtaja
 • Betonilaborantti
 • Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja

Muiden pätevyyksien sihteerijärjestöinä toimivat muut alan järjestöt.

Ajantasaiset pätevyystiedot ja vaatimukset

Ajantasaiset tiedot löydät FISEn sivuilta http://www.fise.fi (pätevyysvaatimukset, hakulomakkeet, sihteerijärjestöt, päteviksi todetut henkilöt jne). 

Rakennuttajat, työnantajat, rakennushankeeseen ryhtyvät ja rakennustarkastajat löytävät pätevyysrekisteristä helposti päteviä alan ammattilaisia. Päteväksi todettu henkilöstöon myös yrityksille hyvä kilpaluvaltti.

Pätevyysvaatimukset  pohjautuvat pääosin määräyksiin, mutta on myös vapaaehtoisia pätevyysjärjestelmään kuuluvien lautakuntien määrittelemiä ja FISE Oy:n vahvistamia pätevyyksiä.

Information on FISE
FISE Oy extensive and active service for certification of persons, verifying certifications of persons relating to the building, HVAC and real estate industries and maintaining the certifications register and the construction defects bank. More information in english https://fise.fi/en/information-on-fise/