Pätevyydet

Yleistä

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on hankkeen vaativuus huomioiden riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö. Rakennuslupaviranomaisten tehtävänä taas on varmistaa kaikkien toimijoiden kelpoisuus kyseessä olevaan tehtävään. Tämä tarkoittaa kaikilla hankkeen suunnittelijoilla, valvojilla ja työnjohtajilla on projektin laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä pätevyys.

Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat esitetään laissa ja niiden määräytyminen sekä kelpoisuusvaatimukset esitetään asetuksissa ja niitä täydentävissä ohjeissa.

Pätevyysvaatimukset pohjautuvat pääosin lakiin ja määräyksiin, joista osa on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia ja osa alan tarvelähtöisiä pätevyyksiä.
FISEn pätevyysjärjestelmä on osoittanut toimivuutensa hankkeiden monimutkaistuessa ja alan kansainvälistyessä.

Pätevyyden toteaminen

Hyvä oman pätevyyden todentamiskanava on FISE Oy, jonka toteamat suunnittelija-, työnjohto- ym. pätevyydet ovat laajalti tunnustettuja ja hyväksyttyjä. 2002 perustettu Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ylläpitää puolueetonta, luotettavaa ja julkista valtakunnallista rekisteriä päteviksi todetuista henkilöistä. Pätevyyksien toteamisen hoitavat FISE Oy:n nimeämät pätevyyksien arviointilautakunnat. Eri pätevyyksille on sihteerijärjestöt, jotka hoitavat pätevyyksien toteamisen käytännön työt. FISE Oy vastaa pätevyydentoteamisjärjestelmästä kokonaisuudessaan.

BY toimii sihteerijärjestönä seuraavien pätevyyksien toteamisessa:

• Betonirakenteiden kuntotutkija, betonirakennukset
• Betonirakenteiden kuntotutkija, betonisillat
• Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), betonirakennukset
• Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), betonisillat
• Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja
• Betonielementtien asennustyönjohtaja
• Betonijulkisivutyönjohtaja
• Betonilattiatyönjohtaja
• Betonilattiapinnoitustyönjohtaja
• Betonilaborantti
• Valmisbetonityönjohtaja

Muiden pätevyyksien sihteerijärjestöinä toimivat muut alan järjestöt.

Pätevyyttä haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella hakulomakkeella. Pätevyys todetaan aina 7 vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys uusitaan kevennetyllä hakumenettelyllä.

Ajantasaiset pätevyystiedot ja vaatimukset

Ajantasaiset tiedot löydät FISEn sivuilta http://www.fise.fi

Tiedot pätevistä henkilöistä sekä pätevyyden hakemisesta löytyvät FISE:n pätevyyspalvelusta https://www.patevyyspalvelu.fi/.

Rakennuttajat, työnantajat, rakennushankkeeseen ryhtyvät ja rakennustarkastajat löytävät pätevyysrekisteristä helposti päteviä alan ammattilaisia. Päteväksi todettu henkilöstö on myös yrityksille hyvä kilpailuvaltti.

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy
Byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens personkompetenser FISE Ab
FISE Qualification of Professionals in Building, HVAC and Real Estate Sector in Finland

Eteläranta 10, 00130 Helsinki
https://fise.fi/tietoa-fisesta/yhteystiedot/