Kirjat

Lue lisää ja tilaa heti »

by 40 BETONIRAKENTEIDEN PINNAT - LUOKITUSOHJEET 2021

Kirjassa käsitellään betonirakenteiden eri pintojen laatutekijät ja niiden raja-arvot sekä esitellään mahdollisuuksia, joita betonipinnat tarjoavat rakennusten ja niiden pintojen tekemiseen.

Korkeatasoiset kuvat tuovat hyvin esille käytettävissä olevat pintavaihtoehdot. Mallirakennusten ja -pintojen värikuvat sekä pintoihin liittyvät laatuvaatimukset antavat mahdollisimman havainnollisen kuvan eri vaihtoehdoista.

5. painokseen on lisätty muun muassa paikalla valettujen pintojen toteutukseen liittyvää ohjeistusta sekä tuotekuvaukset markkinoille tulleista uusista betonipintavaihtoehdoista ja niiden luokitusohjeet. Lisäksi betonipintojen luokitustaulukot on tarkistettu vastaamaan nykyhetken tarpeita. Betonipintojen saumasta käsittelevä luku on uusittu kokonaan. Myös julkaisun sisältö on osin ryhmitelty uudelleen, jotta lukija löytää tarvitsemansa asiat aikaisempaa helpommin.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2021 Sivumäärä:307
ISBN: 9789527314029
Tilaukset: Rakennustieto


by 41 BETONIRAKENTEIDEN KORJAUSOHJEET 2016

Julkaisussa annetaan ohjeet tyypillisten säärasitetuissa ulkobetonirakenteissa esiintyvien vaurioiden korjaamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ohjetta voidaan käyttää soveltaen myös muun tyyppisten betonirakenteiden korjaamisessa. Ohje ei sovellu sellaisenaan esim. siltojen ja muiden pakkassuolarasitettujen rakenteiden tai merkittävälle vedenpaineelle altistuvien rakenteiden, kuten patojen korjaamiseen. Ohje korvaa vuonna 2007 ilmestyneen Betonirakenteiden korjausohjeet, by 41.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2016 Sivumäärä:120
ISBN:978-952-5075-85-4
Tilaukset: Rakennustieto


by 42 BETONIJULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS 2019

Julkaisu käsittelee betonijulkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimusta. Ohjetta voidaan soveltaa lähes kaikenlaisten betonijulkisivujen ja parvekkeiden kunnon selvittämisessä. Ohjetta on kuitenkin käytettävä harkitusti soveltaen siten, että kunkin kohteen erityispiirteet tulevat otetuiksi huomioon. Ohjeessa ei ole esitetty tiukkoja vaatimuksia siitä, mitä yksittäisiä tutkimustoimenpiteitä ja mittauksia yms. kuntotutkimuksen tulee sisältää, koska tarvittavat tutkimustoimenpiteet riippuvat kohteen ominaisuuksista. Ohjetta käyttävän on oltava riittävän kokenut ja ammattitaitoinen, jotta hän osaa soveltaa ohjetta oikein ja valita kuntotutkimuksen sisällön ja laajuuden sopivaksi.
Kuntotutkimusten perusperiaatteena on, että tutkimuksella selvitetään kaikkien potentiaalisten vauriotapojen tilanne ja eteneminen tutkittavassa rakenteessa. Ohjeessa käsitellään rakenteet ja vauriotyypit, erilaiset korjaustavat ja niiden soveltuvuus sekä käytettävissä olevat tutkimusmahdollisuudet. Lisäksi selostetaan kuntotutkimuksen sisällön suunnitteleminen sekä annetaan yksityiskohtaiset ohjeet eri tutkimusmenetelmien ja -välineiden käyttöön, tulosten analysointiin ja kuntotutkimusraportin tekoon. Ohjeen lopussa on lyhyitä esimerkkejä kuntotutkimuksen sisällöstä eräissä tyypillisissä tapauksissa.

Kuntotutkimuksen tilaajan ohje löytyy täältä »

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2019 Sivumäärä:160
ISBN:978-952-67169-8-5
Tilaukset: Rakennustieto


by 43 BETONIN KIVIAINEKSET 2018

Ohje sisältää laatuvaatimukset betoniin käytettävälle kiviainekselle. Ohje on laadittu betonikiviaineksen tuotestandardin SFS-EN 12620 ja sen kansallisen soveltamisstandardin SFS 7003 pohjalta, mutta myös muita betonin ja sen raaka-aineisiin liittyviä standardeja ja ohjeita on hyödynnetty. Ohjeessa esitetään myös vaatimukset kiviaineksen jatkuvalle laadunvalvonnalle niiltä osin kuin standardeja on ollut tarpeen tarkentaa.

Tämä by 43 Betonin kiviainekset 2018 korvaa aiemman by 43 Betonin kiviainekset 2008 -ohjeen. Ohje vastaavat suurimmaksi osaksi tekniseltä sisällöltään aikaisempaa, mutta joitakin muutoksia on tehty. Tärkeimpiä muutoksia ovat kooste-, kierrätys-, keino- ja uusiokiviainesten lisääminen ohjeeseen sekä rakennustuoteasetuksesta johtuvat muutokset liittyen CE-merkintään ja terminologiaan. Ohje on tarkoitettu erityisesti betonikiviainesten valmistajille ja käyttäjille, ja siihen voidaan viitata muun muassa kaupallisissa asiakirjoissa.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2018 Sivumäärä: 68
ISBN:978-952-68619-7-5
Tilaukset: Rakennustieto


by 45/ BLY 7 BETONILATTIAT 2018

Ohje käsittelee sementistä, vedestä ja normaalipainoisesta kiviaineksesta valmistettavien betonilattioiden laatuvaatimuksia, materiaalivalintoja, suunnittelua, toteutusta sekä käyttöönottoa ja huoltotoimenpiteitä. Lisäksi annetaan ohjeita maanvaraisten laattojen ja pintalaattojen rakenteellisen suunnitteluun ja mitoitukseen.
Päällysteiden ja pinnoitteiden betonilattioille asettamista vaatimuksista esitetään ainoastaan ne, jotka betonilattian suunnittelijan ja toteuttajan tulee tietää.
Kirja antaa betonilattioiden tilaajille, rakennuttajille, suunnittelijoille, toteuttajille ja käyttäjille helposti sovellettavia ohjeita ja suosituksia.

Muutokset ja korjaukset vuoden 2014 versioon kohdistuvat pääosin betonilattioiden laatuvaatimuksiin sekä teräskuitubetoniin. Uutena asiana esitetään lattiarakenteiden halkeiluun ja toteutukseen liittyviä määrittelyjä. Lisäksi betonilattioiden kulutuskestävyysvaatimukseen liittyvä testausmenettely on muutettu nykyisten standardien mukaiseksi.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2018 Sivumäärä: 208
ISBN:978-952-68068-0-8
Tilaukset: Rakennustieto tai Ellibs Oy:n yrityksille ja organisaatioille tarkoitetussa e-kirjahyllypalvelussa.


                              

by 46 RAPPAUSKIRJA 2005

Rappauskirja on jaettu luvuittain kuuteen kokonaisuuteen. Viisi ensimmäistä lukua sisältävät käsikirjamaisen rappausten suunnitteluohjeiston. Lukuun 6 on koottu kaikki keskeiset julkisivurappausten työtekniikkaan ja eri laatutekijöihin liittyvät vaatimukset ja ohjeet, joihin työselostuksissa voidaan suoraan viitata.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2005 Sivumäärä: 164
ISBN:952-5075-71-0
Tilaukset: Rakennustieto


by 47 BETONIRAKENTAMISEN LAATUOHJEET 2019 3.painos

Betonirakentamisen laatuohjeisiin on koottu kaikki tavanomaisten betonirunkoisten asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentamiseen liittyvät laatutekijät lähtien oleellisista teknistä vaatimuksista ja niiden todentamisesta. Ohjeessa käsitellään lisäksi suunnitteluvaatimuksia, rakennusosien, tuotteiden ja järjestelmien kelpoisuutta sekä itse rakentamisen vaatimuksia ja vaatimuksenmukaisuuden todentamista.

Nyt päivitettyyn julkaisun 3. painokseen on päivitetty erityisesti työmaalla tehtävä betonin ilmamäärän ja puristuslujuuden varmistus sekä ohjeeseen liittyviä standardeja ja ohjeita.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2019 Sivumäärä: 200
ISBN: 978-952-7314-00-5
Tilaukset: Rakennustieto


by 51 BETONIRAKENTEIDEN KÄYTTÖIKÄSUUNNITTELU 2007

Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelun perusteet ja menetelmät on esitetty Betoninormeissa (by50). Tämä julkaisu täydentää siinä esitettyjä periaatteita antamalla runsaasti tietoa betonirakenteiden säilyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi esitetään 20 esimerkkirakenteen rakenneosien rasitusluokat sekä käyttöikäsuunnittelun edellyttämät vaatimukset betonin ominaisuuksille ja raudoitteiden betonipeitteelle. Ohje helpottaa suunnittelijaa valitsemaan rakenteen kullekin rakenneosalle rasitusluokat sekä tarkoituksenmukainen suunnittelukäyttöikä. Se toimii ohjeena kaikille, jotka tarvitsevat tietoa betonin valinnasta ja betonirakenteiden säilyvyydestä.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi:2007 Sivumäärä:48
ISBN: 978-952-5075-87-8
Tilaukset: Rakennustieto


by 52 LENTOTUHKAN KÄYTTÖ BETONISSA 2008

Kotimaiset betonirakentamismääräykset muuttuivat, kun eurooppalaiseen betonistandardiin SFS-EN 206-1 perustuva betoninormi by50 julkaistiin keväällä 2004. Samoin lentotuhkan laatuvaatimukset ja laadunvalvonta uudistettiin vuoden 2006 lopussa, kun eurooppalaiset lentotuhkastandardit SFS-EN 450-1 ja -2 syrjäyttivät muut siihen asti voimassa olleet vaatimukset. Lentotuhkan käyttämisellä voidaan vaikuttaa sekä tuoreen että kovettuneen betonin ominaisuuksiin. Tässä julkaisussa on esitetty ohjeet lentotuhkan käytölle betonin valmistuksessa. Julkaisu antaa tarpeellista lisätietoa lentotuhkan käytöstä betonin valmistukseen ja betonirakenteiden suunnitteluun.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2008 Sivumäärä: 42
ISBN: 978-952-5075-90-8
Tilaukset: Rakennustieto


by 53 KALLIOTILOJEN INJEKTOINTI 2006

Ohjeet käsittävät lähinnä kalliotilojen sementtipohjaisilla aineilla tehtävää injektointia kovassa, rakoilleessa kalliossa. Kemiallisessa injektoinnissa ja avoleikkausten, patoperustusten yms. injektoinnissa ohjeita voidaan käyttää soveltuvin osin. Ohjeet on tehty erityisesti työmaakäyttöä silmällä pitäen. BY 53:n lisäksi Suomessa on injektointitöitä käsittelevä kansallinen standardi SFS-EN 12715, Pohjarakennustyöt, injektointi, Execution ofspecial geotechnical work, Grouting, joita tämä ohje täydentää.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2006 Sivumäärä: 68
ISBN: 952-5075-73-7
Tilaukset: Rakennustieto


by 54/BLY 12 BETONILATTIOIDEN PINNOITUSOHJEET 2010

Käytännönläheisessä ohjeessa annetaan tietoa betonilattioiden pintamateriaaleista, työmenetelmistä ja työolosuhteista. Ohjeessa käsitellään vain ns. polymeerituotteita. Ohje sopii sekä suunnittelijoille että työntekijöille. Ohje korvaa by49/BLY10 Betonilattioiden pinnoitusohjeet vuodelta 2003.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2010 Sivumäärä: 64
Julkaisija: Betoniyhdistys
ISBN: 978-952-67169-1-6
Tilaukset: Rakennustieto


by 56 TERÄSKUITUBETONIRAKENTEET 2011

Teräskuitubetonista valmistettavien maanvaraisten laattojen ja paalulaattojen suunnitteluohje rakennesuunnittelijoille. Perustiedot teräskuitubetonista ja sen toiminnasta maanvaraisissa laatoissa ja paalulaatoissa.Suunnitteluohjeessa esitetään teräskuiturakenteiden alustava mitoitusmenettely (ns. virtuaalikuituperiaate), jonka avulla tarvittava kuitumäärä voidaan arvioida n. 10–20 %:n tarkkuudella. Rakenteiden lopullinen tarkka mitoitus tehdään käytettävän kuitutyypin ja siihen liittyvän ohjeistuksen sekä taustastandardin mukaan.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2011 Sivumäärä: 105
ISBN: 978-952-67169-4-7
Tilaukset: Rakennustieto


by 57 ERISTE- JA LEVYRAPPAUS 2016

Kirjassa esitellään kaikki keskeiset Suomessa käytössä olevat eriste- ja levyrappausjärjestelmät ja niiden soveltuvuus erityyppisiin kohteisiin. Kaikkien järjestelmien ominaisuudet on kuvattu mekaanisen, paloteknisen sekä lämpö-, ääni- ja kosteusteknisen toiminnan osalta. Kirjassa annetaan ohjeet rappausten käytännön suunnitteluun sekä laadunvarmistukseen. Kirja on päivitetty versio vuoden 2011 kirjasta.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2016 Sivumäärä: 196
ISBN: 978-952-67169-2-3
Tilaukset: Rakennustieto


by 58 LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU JA MITOITUS, EUROCODE 4- OPPIKIRJA

Tämä betoni-teräsliittorakenteiden mitoitusta ja suunnittelua koskeva kirja on päivitys aikaisemmasta BY:n ja TRY:n liittorakenteista mitoitusta koskevasta julkaisusta. Tässä kirjassa on otettu huomioon standardi SFS-EN 1994 sekä muuta viimeaikaista kehitystä. Kirjassa esitetään sekä liittorakentamisen perusteita että käytännön suunnitteluun ja mitoitukseen liittyviä asioita sekäesimerkkejä. Kirja tarjoaa arvokasta tietoa betoniteräsliittorakenteiden suunnittelijoille, rakennustarkastajille ja muille alan ammattilaisille. Kirja soveltuu alan opetukseen sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa ja myös itseopiskeluun.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2012 Sivumäärä: 350
ISBN: 978-952-9683-52-9
Tilaukset: Rakennustieto

by 61 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE 2011 Eurokoodi - RIL 202-2011

Eurokoodit EN 1992-1-1 ja EN 1992-1-2. Julkaisu on betonirakenteiden eurokoodeihin, yleis- ja kuormitusohjeisiin (EN 1990 ja EN 1991) ja niiden kansallisiin liitteisiin perustuva yksinkertaistettu suunnitteluohje vaativuusluokaltaan tavanomaisten paikalla valettujen rakenteiden suunnitteluun. Ohjeeseen on liitetty suunnittelua helpottavia tulkintoja, taulukoita ja esimerkkejä.Ohjeen avulla edesautetaan suunnittelijoita ja muita käyttäjiä soveltamaan eurokoodia käytännön töissä. Lisäksi ohje helpottaa rakenteiden suunnittelun opetusta, sekä perusopetuksessa että täydennyskoulutuksessa. Ohjeessa on osittain lyhennetty alkuperäisten eurokoodistandardien sisältöä luettavuuden ja helpomman käsiteltävyyden aikaansaamiseksi. Lisäksi kansallisessa liitteessä NA tehdyt Suomea koskevat valinnat on suoraan sisällytetty tekstiin ja kaavoihin.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2011 Sivumäärä: 160
ISBN: 978-951-758-536-1
Tilaukset: Rakennustieto


by 63 RUISKUBETONIOHJEET 2015

Julkaisu on kokonaan uusittu ohje ruiskubetonoinnista. Edellinen aihetta käsitellyt julkaisu by 29 on vuodelta 1993. Julkaisu antaa uusinta tietoa ruiskubetonirakenteista ja niiden toteutuksesta. Julkaisu toimii alan ohjeistuksena.

Julkaistava ohje on yksi tärkeimmistä ruiskubetonointia käsittelevistä julkaisuista, jonka elinkaari on pitkä.
Ohje on alan perusteos, jonka uuden julkaisun elinkaari on ainakin seitsemän (7) vuotta.

S. 74 kappale 9.6.8. toinen ranskalainen viiva tulee olla: mitattu minimipaksuus on vähintään 75% betonikerroksen nimellispaksuudesta. Lataa korjaussivu.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2015 
ISBN: 978-952-68068-3-9
Tilaukset: Rakennustieto


by 64 TUULETTUVAT JULKISIVUT 2021

Ilmastonmuutoksen on ennustettu tulevaisuudessa kasvattavan julkisivuun kohdistuvaa säärasitusta, minkä johdosta julkisivurakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Samalla pitkäikäisten, luonnon rasituksia kestävien ja arvonsa säilyttävien julkisivujen merkitys korostuu entisestään.

Tähän ohjeeseen on kerätty tuulettuvia julkisivurakenteita koskevat hyvän rakentamistavan mukaiset suunnittelu- ja toteutusohjeet rakennushankkeen eri vaiheisiin sekä uudis- että korjausrakentamista silmällä pitäen. Ohje on suunnattu kaikille tuulettuvien julkisivurakenteiden parissa toimiville – arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, työmaatoteutuksesta vastaaville sekä kiinteistön ylläpitäjille ja omistajille. Ohje on laadittu Tampereen teknillisellä yliopistolla.

Tuotelaji: Kirjat Vuosi: 2021 Sivumäärä: 148
ISBN: 9789527314111
Tilaukset: Rakennustieto


by 65 BETONINORMIT 2021

by 65 Betoninormit 2021 sisältää eurokoodeilla suunniteltujen kantavien betonirakenteiden säilyvyyssuunnittelua, valmistusta, laadunvalvontaa ja kelpoisuudenosoittamista koskevat ohjeet talonrakennuksessa. Normit korvaavat aikaisemman by 65 Betoninormit 2016 -julkaisun pohjautuen kuitenkin pitkälti siihen.
Normeja on täydennetty ja täsmennetty sekä jaoteltu aiempaa selkeämmin työmaan ja tehtaan ohjeisiin. Myös normien luettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Säilyvyyssuunnittelussa uutena asiana on alkali-kiviainesreaktioon varautuminen. Lisäksi arvosteluerien muodostamista sekä testausta on täsmennetty betonin pakkasenkestävyyden osoittamisessa ja laadunvalvonnassa. Rakenteessa olevan betonin lujuuden arviointi työmaalla on muuttunut oleellisesti aikaisempaan Betoninormit-ohjeeseen verrattuna.

Kirja on tarkoitettu betonin ja betonielementtien valmistajille, rakennesuunnittelijoille, rakennusvalvonnoille, rakennusurakoitsijoille (työmaamestareille, betonityönjohtajille) ja valvojille

Tuotetyyppi: Kirjat Vuosi: 2021 Sivumäärä: 170

ISBN: 9789527314098
Tilaukset: Rakennustieto

by 65 Concrete Code, 2016

The Concrete Code by 65 includes instructions for concrete structures’ working life design, durability design, structural execution, production quality control, and demonstration of conformity. The book provides instructions for quality control and demonstrating the conformity of materials and products used. In addition, the Concrete Code includes the necessary instructions and regulations for the manufacture, quality control and demonstration of the conformity of concrete.

The book is aimed at concrete manufacturers, precast element manufacturers, structural designers, building control authorities, construction contractors (building site supervisors, concrete superintendents), and supervisors. The Concrete Code by 65 is unofficial translation from Finnish Copy; by 65 Betoninormit 2016. The new Code replaces the previous Concrete Code 50/2015. The new Code has been supplemented and specified on the basis of valid concrete construction standards. In comparison to previous Codes, the section relating to structural design using the limit state method has been omitted.

Tuotelaji: Kirjat Julkaistu: 2017 Sivumäärä: 150
ISBN: 978-952-68619-3-7

by 66 TERÄSKUITUBETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE 2018


Ohje on laadittu standardia SFS-EN 1992-1-1 (Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt) täydentäväksi teräskuitubetonirakenteiden kansalliseksi suunnitteluohjeeksi. Se käsittelee teräskuitubetonin suunnittelun perusteita, materiaaliominaisuuksia, rakenneanalyysia sekä murto- ja käyttörajatiloja koskevia edellytyksiä. Ohjeessa on esitetty suositus teräskuitubetonin jäännöstaivutusvetolujuuksiin perustuvasta luokittelusta ja määrittelystä. Suositus poikkeaa nykyisestä kuitujen annostelumääriin perustuvasta menettelystä. Kirjassa on myös esitetty kaksi laskentaesimerkkiä kantavan kuituraudoitetun välipohjalaatan mitoituksesta, kun kantavina pystyrakenteina ovat pilarit tai seinät.
Kirja on tarkoitettu suunnittelijoille, viranomaisille, betonin valmistajille, oppilaitoksille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kirja täydentää teräskuitubetonirakenteiden mitoituksen osalta by 56 Teräskuitubetonirakenteet 2011 -ohjetta, joka sisältää yleisempää asiaa kuitubetoneista.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2018 Sivumäärä: 92
ISBN: 978-952-68068-9-1
Tilaukset: Rakennustieto

by 67 BETONIN KUTISTUMAN JA HALKEILUN HALLINTA 2016

Halkeilu on betonirakenteelle tyypillistä. Yleinen käsitys on, että halkeilu johtuu useimmiten betonin kuivumiskutistumisesta. Betonirakenteen halkeiluun on kuitenkin lukuisia syitä, jotka tulee tunnistaa, jotta halkeilua voidaan rajoittaa ja hallita. Yleisesti rakenteen halkeilu on seurausta betonin tilavuuden muuttumisesta (kutistumisesta) ja betonin vetojännitysten ylittymisestä. Betonin tilavuus voi muuttua useista eri syistä, kuten veden poistumisesta rakenteen valuvaiheessa ja kovettumisen aikana, kemiallisista reaktioista, lämpötilan muutoksista, eri syistä tapahtuvan betonin vaurioitumisen tai raudoitteiden syöpymisen seurauksena ja rakenteen kuormituksista.
Tässä julkaisussa keskitytään käsittelemään betonirakenteen ei-rakenteellisista halkeilua – toisin sanoen halkeilua, joka johtuu muista syistä kuin rakenteeseen kohdistuvista kuormituksista kuten omapainosta tai ulkopuolisista kuormituksista.

Tuotetyyppi:Kirjat Vuosi: 2016 Sivumäärä: 76
ISBN: 978-952-68068-4-6

Tilaukset: Rakennustieto

by 68 Betonin valinta ja käyttöikäsuunnittelu – Opas suunnittelijoille 2016

Betonin valinta ja käyttöikäsuunnittelu julkaisun tavoitteena on auttaa rakennesuunnittelijaa valitsemaan betonirakenteelle tarkoituksenmukaiset rasitusluokat sekä niitä vastaavat betonin lujuusluokat ja betonipeitepaksuudet. Julkaisun myötä rakennesuunnittelija ymmärtämää entistä paremmin betonia ja betonin ominaisuuksia. Julkaisussa käydään läpi betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelun perusperiaatteet, betonin rasitusluokat, rasitusluokkayhdistelmien valinta, käyttöiän valinta, raudoitteiden suunnittelu sekä muut käyttöikäsuunnittelussa huomioitavat asiat. Tavanomaisten betonirakenteiden rasitusluokkayhdistelmät sekä niitä vastaavat betonin ominaisuudet esitetään havainnollisessa muodossa.
Julkaisu on suunnattu erityisesti rakennesuunnittelijoille, mutta se on hyödyllinen myös betonin ja betonirakenteiden valmistajille. Julkaisussa on omana lukunaan ohjeita betonin valmistajille. Julkaisu on uudistettu versio Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisusta by 51 Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu 2007. Menetelmät betonirakenteiden käyttöikäsuunnitteluun esitetään julkaisussa by 65 Betoninormit 2016. Julkaisu on suunnattu uudisrakentamiseen. Soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös korjausrakentamisessa.

Tuotetyyppi: Kirjat, Vuosi: 2016, Sivumäärä: 92
ISBN: 978-952-68619-1-3
Tilaukset: Rakennustieto

by 69 TARTUNNATTOMAT JÄNTEET BETONIRAKENTEISSA 2017

Jännitettyjen rakenteiden suunnittelu on haastava ja vaativa tehtävä, eikä suunnittelusta eurokoodien mukaan ole aikaisemmin ollut saatavilla ohjeita suomeksi. Tämä julkaisun tarkoitus on osaltaan korjata tilannetta.

Julkaisussa esitellään tartunnattomilla punoksilla jälkijännitettyjen betonirakenteiden suunnitteluprosessi ja annetaan eurokoodeja täydentäviä suunnitteluohjeita. Lisäksi kirjassa annetaan ohjeita toteutukseen, toteutuksen laadunvalvontaan ja jännitystöissä käytettävien jännepunosten ja jännemenetelmien tuotehyväksyntään. Kirjassa ei käsitellä siltarakenteita eikä väsytyskuormitettuja rakenteita. Tartuntajänteet ja ulkopuoliset ankkurijänteet on myös jätetty kirjan tarkastelun ulkopuolelle.

Kirja on tarkoitettu rakennesuunnittelijoille, rakennusvalvontaviranomaisille, työnjohtajille ja rakennustöiden valvojille.

Esimerkkilaskelman korjaussivu, lataa tästä.

Tuotetyyppi:Kirjat Vuosi: 2017 Sivumäärä: 110
ISBN: 978-952-68619-2-0
Tilaukset: Rakennustieto

by 70 JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN TALVIKORJAUS 2018

Kirja antaa talvikorjaushankkeen eri vaiheiden ja rakenneosien toteutukseen riittävät perustiedot, joilla hankkeen osapuolet voivat suorittaa oman vastuualueensa tehtävät laadukkaasti.
Kirjassa käsitellään vain talvikorjaamiseen liittyviä ohjeita ja vaatimuksia. Yleisesti talvikorjaamiseen liittyviä toimia tarvitaan, kun ilman lämpötila laskee pysyvästi +5 °C:n alapuolelle. Tavanomaisissa olosuhteissa tehtäviä korjauksia on käsitelty muissa suunnittelu- ja toteutusohjeissa.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2018 Sivumäärä: 570
ISBN: 978-952-68619-8-2
Tilaukset: Rakennustieto

by 71/RIL 149-2019 BETONIRAKENTEIDEN TYÖMAATOTEUTUS

Uudistetussa käsikirjassa on otettu huomioon tapahtunut kehitys lainsäädännössä, standardoinnissa, normituksessa sekä betonirakentamisessa. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet normeissa ja standardeissa. Suomessa on betonirakenteiden osalta siirrytty eurooppalaisten standardien käyttöön suunnittelun, tuotteiden ja työnsuorituksen osalta. Rakennustuotteiden CE-merkintä tuli pakolliseksi heinäkuussa 2013. Suunnittelussa on siirrytty eurooppalaisten suunnittelunormien eurokoodien käyttöön.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2019 Sivumäärä: 355
ISBN: 978-951-758-641-2
Tilaukset: RIL kirjakauppa

by 72 Betonin laadunvarmistus Osa 1 – Betonin ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä

Kovettuneen betonin ilmahuokosparametrien määrittämiseksi optista ohuthieanalyysiä käyttäen on Suomessa vuodesta 2000 käytetty VTT TEST R003-00 -menetelmää. Menetelmän viimeisin päivitys päätettiin aloittaa Betoninkoestuslaitosten vuosikokouksessa 2017.
Menetelmään tehdyt muutokset on kirjattu Suomen Betoniyhdistyksen Betonin laadunvarmistus -toimikunnan asettaman työryhmän toimesta ja menetelmän uusi nimi on kirjattu tähän versioon: by 72 Betonin laadunvarmistus Osa 1 – Betonin ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä.

Tuotetyyppi: e-kirja Vuosi: 2020 Sivumäärä: 17
978-952-7314-06-7 (e-kirja)

Lataa ohjekirja itsellesi tästä »

by 73 BETONIN TIIVISTYS 2020

Ohjeessa tarkastellaan betonin tiivistämistä lähinnä paikallavalurakentamisessa.

Betonin tiivistämisen tarkoituksena on poistaa betonista ilmaa, jota siihen on massan eri käsittelyvaiheissa sekoittunut. Ilma heikentää useimpia betonin ominaisuuksia kuten lujuutta, tiiviyttä ja pintojen laatua. Kun betonia tiivistetään täryttämällä, siinä oleva sementtiliima muuttuu juoksevaksi. Tässä tilassa betonista poistuu haitallista tiivistysilmaa.

Ohjeessa käydään läpi betonin ominaisuuksien vaikutus tiivistämiseen, betonin tiivistäminen, erilaiset täryttimet ja niiden vaatimukset, muotit, tavanomaisen betonirakenteen tiivistäminen, kantavat ja massiiviset betonirakenteet, betonilattiat ja päällysteet, raskasbetoni ja itsetiivistyvä betoni, tiheästi raudoitettujen ja ahtaiden kohtien tiivistäminen sekä laadunvarmistus. Lopuksi annetaan ohjeita erityyppisten rakenteiden betonointiin ja tiivistykseen tärysauvalla.

Tuotetyyppi: E-kirja, PDF
Tuotetunnus: 978-952-7314-074
Tilaukset: Rakennustieto

by 74 Ohje betonin alkali-kiviainesreaktion hallitsemiseksi 2022

Ohjeessa käydään läpi alkali-kiviainesreaktiota ja sen vaikutusta betonirakenteiden säilyvyyteen. Lisäksi annetaan ohjeita alkali-kiviainesreaktion välttämiseen, kiviainesten reaktiivisuuden käsittelemiseen ja testaamiseen, betonirakenteiden turvalliseen toteutukseen reaktiivisen kiviaineksen kanssa sekä AKR:n tunnistamiseen ja reaktiosta kärsivien betonirakenteiden korjaamiseen.

Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti betonirakenteita suunnitteleville rakennesuunnittelijoille. Lisäksi siinä on tärkeää tietoa kiviaines- ja valmisbetonitoimittajille, betonitutkimuslaboratorioille sekä petrografiaan ja kiviainestutkimuksiin perehtyneille geologeille.

Tuotetyyppi: Pehmeäkantinen kirja, Vuosi: 2022, Sivumäärä: 49
Tuotetunnus: 9789527314050
Tilaukset: Rakennustieto

by 74 Ohje betonin alkali-kiviainesreaktion hallitsemiseksi 2022

by 75 MUURATTUJEN JA RAPATTUJEN JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS

Ohje käsittelee muurattujen julkisivurakenteiden ja niin kovalle alustalle kuin lämmöneristeiden päälle toteutettujen rappausten kuntotutkimuksia. Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkijan tulee tuntea tutkittavat rakenteet, niiden tyypillisimmät vauriot ja rasitustekijät sekä korjausmenetelmät. Muurattujen rakenteiden tunteminen on oleellista usein myös rapattuja julkisivuja tutkittaessa, sillä alusrakenteena on usein muuraus. Muuratuissa raketeissa kuntotutkijan tulee erityisesti tuntea kuorimuuri- ja massiivirakenteiden erot ja rapatuissa julkisivuissa eri alustoille toteutettujen ratkaisujen erot. Kuntotutkimuksen sisältö suunnitellaan kullekin kohteelle erikseen. Tutkimusmenetelmät valitaan siten, että kuntotutkimuksessa selvitetään oikeita ja oleellisia asioita. Kuntotutkimuksen lopuksi eri vaiheissa kertyneet tiedot ja johtopäätökset kootaan kuntotutkimusraporttiin. Julkaisu toimii ohjeena muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkijoille ja kuntotutkimuksen tilaajille. Se antaa tarvittavat perustiedot kyseisten julkisivurakenteiden kuntotutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja tilaamiseen.

Tuotetyyppi: Pehmeäkantinen kirja, Vuosi: 2021, Sivumäärä: 180
Tuotetunnus: 9789527314050
Tilaukset: Rakennustieto

by 201 BETONITEKNIIKAN OPPIKIRJA 2018

Kirja sisältää perustietoa betonin osa-aineista, valmistamisesta ja ominaisuuksista sekä betonirakenteiden tuotantotekniikoista mukaan lukien erikoismassat ja -menetelmät. Se on tarkoitettu erityisesti ammattikorkeakoulun rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelijoille. Laajan sisältönsä vuoksi kirja toimii paitsi oppikirjana myös erinomaisena betonitekniikan käsikirjana kaikille betonialan toimijoille.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2018 Sivumäärä: 570
ISBN:978-952-68619-4-4
Tilaukset: Rakennustieto


                                 

by 203 BETONIRAKENTEIDEN PERUSTEIDEN OPPIKIRJA 1995

Tässä oppikirjassa esitellään tavallisimmat betonirakenteet ja niiden toimintaperiaatteet. Kirjassa käydään läpi yksiaukkoisten ja jatkuvien palkkien, laattojen, laattapalkkien sekä pilareiden ja seinien mitoitus ja mitoituksen perusteet. Nykyiset säilyvyysohjeet ja teollisen rakentamisen vaatimukset on otettu huomioon laskuesimerkeissä, joissa on mukana myos toleranssien vaikutukset. Kirja on tarkoitettu niille, jotka haluavat oppia suunnittelemaan säilyviä ja nykyaikaisen tuotantotekniikan vaatimukset täyttäviä betonirakenteita.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2007 Sivumäärä: 273
ISBN: 978-9365-94-7
Tilaukset: Rakennustieto


        

by 210 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU JA MITOITUS 2008

Kirjassa esitellään betonirakenteiden mekaanisen ja fysikaalisen toiminnan periaatteet, eri maissa käytössä olevat, yleisesti hyväksytyt mekaaniset mallit sekä Eurocode 2:n sisältämät suunnittelusäännöt ja merkintäsymboliikka. Tähän toiseen painokseen on useiden pienempien korjausten lisäksi kirjoitettu uudestaan kumilevylaakereita koskeva kohta 8.5.2 Palkkien ja pilareiden liitokset. Vuoden 2005 painoksessa esitettyä mitoitusohjetta ei pidä käyttää, koska se johtaa toimimattomiin paksuihin laakereihin tai aluslevyihin. Kirja on tarkoitettu rakennesuunnittelijoille, opettajille, sekä betoniteollisuuden tuotekehittelijöille ja -suunnittelijoille. Kirjaa suositellaan käytettäväksi BY 202 1-3 kirjojen sijaan myös oppikirjana.

Korjaukset
Sivu 319, Sivu 473, Sivu 478, sivu 560.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2008 Sivumäärä: 711
ISBN: 978-952-5075-96-0
Tilaukset: Rakennustieto


by 211 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA 2013 - OSA 1

Betonirakenteiden suunnittelu vaatii sekä materiaalien omInaisuuksien että rakenteiden mekaniikan tuntemista. Tämä oppikirja ohjaa suunnittelijan mitoittamaan rakenteet eurokoodien mukaan oikein, antaa selkeän kuvan rakenteiden toimintamallista ja esittää esimerkkejä betonirakenteiden suunnittelusta. 1. osassa käsitellään betonirakenteiden perusteet ja palkkien suunnittelu. Kirja on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen betonirakenteiden suunnittelun perusteiden opetukseen, mutta se soveltuu myös suunnittelijoiden käyttöön siirryttäessä eurokoodipohjaiseen mitoitukseen.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2013 Sivumäärä: 250
Kustantaja: Betoniyhdistys
ISBN: 978-952-67169-9-2
Tilaukset: Rakennustieto


by 211 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA 2014 - OSA 2


Tämä oppikirja on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen betonirakenteiden suunnittelun perusteiden opetukseen. Kirja soveltuu myös suunnittelijoiden eurokoodikoulutukseen ja itseopiskelumateriaaliksi.

Tuotetyyppi: Kirja Vuosi: 2014 Kustantaja: BY-Koulutus Oy
ISBN: 978-952-68068-2-2
Tilaukset: Rakennustieto


KANSAINVÄLISET JULKAISUT

NORDIC CONCRETE RESEARCH