-

Pätevyydet

Yleistä

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on hankkeen vaativuus huomioiden riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö. Rakennuslupaviranomaisten tehtävänä taas on varmistaa kaikkien toimijoiden kelpoisuus kyseessä olevaan tehtävään. Tämä tarkoittaa kaikilla hankkeen suunnittelijoilla, valvojilla ja työnjohtajilla on projektin laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä pätevyys.

Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat esitetään laissa ja niiden määräytyminen sekä kelpoisuusvaatimukset esitetään asetuksissa ja niitä täydentävissä ohjeissa.

Pätevyysvaatimukset pohjautuvat pääosin lakiin ja määräyksiin, joista osa on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia ja osa alan tarvelähtöisiä pätevyyksiä. FISEn pätevyysjärjestelmä on osoittanut toimivuutensa hankkeiden monimutkaistuessa ja alan kansainvälistyessä.

Pätevyyden toteaminen

Hyvä oman pätevyyden todentamiskanava on FISE Oy, jonka toteamat suunnittelija-, työnjohto- ym. pätevyydet ovat laajalti tunnustettuja ja hyväksyttyjä. 2002 perustettu Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ylläpitää puolueetonta, luotettavaa ja julkista valtakunnallista rekisteriä päteviksi todetuista henkilöistä. Pätevyyksien toteamisen hoitavat FISE Oy:n nimeämät pätevyyksien arviointilautakunnat. Eri pätevyyksille on sihteerijärjestöt, jotka hoitavat pätevyyksien toteamisen käytännön työt. FISE Oy vastaa pätevyydentoteamisjärjestelmästä kokonaisuudessaan.

BY toimii sihteerijärjestönä seuraavien pätevyyksien toteamisessa:

• Betonirakenteiden kuntotutkija, betonirakennukset
• Betonirakenteiden kuntotutkija, betonisillat
• Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), betonirakennukset
• Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus), betonisillat
• Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja
• Betonielementtien asennustyönjohtaja
• Betonijulkisivutyönjohtaja
• Betonilattiatyönjohtaja
• Betonilattiapinnoitustyönjohtaja
• Betonilaborantti
• Valmisbetonityönjohtaja

Muiden pätevyyksien sihteerijärjestöinä toimivat muut alan järjestöt.

Pätevyyden hakeminen

Toimenpiteet pätevyyden hakemiseksi niissä pätevyyksissä, joissa BY toimii sihteerijärjestönä:

Käy FISE:n sivuilla tutustumassa hakemasi pätevyyden vaatimuksiin. Pätevyyttä haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella hakulomakkeella. Pätevyys todetaan aina 7 vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys uusitaan kevennetyllä hakumenettelyllä. Pätevyyden haku tapahtuu kaikkien pätevyyksien osalta sähköisesti osoitteessa www.patevyyspalvelu.fi . Palvelu edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Täytä kaavake huolellisesti ja liitä mukaan kaikki pyydetyt lisädokumentit. Hakemusten tulee olla perillä sihteerijärjestöissä viimeistään kaksi viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta.

Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään sihteerijärjestöille saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksistä. Päätökset pohjautuvat pätevyysvaatimuksiin ja hakuprosessin aikana kerättyyn kirjalliseen informaatioon, ja ne tehdään FISEn oikeudenmukaisuus- ja puolueettomuusperiaatteita noudattaen. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle ja pätevyys kirjataan FISE:n pätevyysrekisteriin. Pätevyyslautakuntien toteamat pätevyydet astuvat voimaan lautakunnan päätöspäivänä ja todetut pätevyydet viedään FISEn pätevyysrekisteriin kahden viikon sisällä päätöspäivästä.

Jos hakija on tyytymätön päätökseen, voi päätöksestä tehdä valituksen FISE:n sivuilta löytvää menettelytapaa käyttäen.

FISE laskuttaa pätevyydestä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun.

Paperimuotoista todistusta pätevyydestä FISE ei enää toimita. Kaikki voimassa olevat pätevyydet ovat nähtävissä Fisen pätevyysrekisterissä. 

Pätevyyttä haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella hakulomakkeella. Pätevyys todetaan aina 7 vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys uusitaan kevennetyllä hakumenettelyllä.

Ajantasaiset tiedot löydät FISEn sivuilta 

Rakennuttajat, työnantajat, rakennushankkeeseen ryhtyvät ja rakennustarkastajat löytävät pätevyysrekisteristä helposti päteviä alan ammattilaisia. Päteväksi todettu henkilöstö on myös yrityksille hyvä kilpailuvaltti.

 

Lue Fisen esite 

Lisätietoja

Lönngren, Ulla

FISE Oy / Johdon assistentti