Yhdistyksen säännöt
-

Yhdistys on perustettu 16.10.1925 ja nämä uusitut säännöt on rekisteröity 11.07.2017.

SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Betoniyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTATAVAT

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää betonitekniikkaa ja edistää betonin ammattitaitoista ja oikeaoppista käyttöä sekä toimia yhteistyöfoorumina betonialalla ja siihen liittyvillä aloilla toimivien sekä betonista muuten kiinnostuneiden henkilöiden, yritysten ja muiden yhteisöjen välillä.

Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa:

 • laatimalla teknisiä ohjeita ja suosituksia
 • järjestämällä betonialaan liittyvää ammatillista täydennyskoulutusta
 • edistämällä betonialan koulutusta oppilaitoksissa mm. tuottamalla beto-nialaan liittyvää opetusmateriaalia
 • osallistumalla betonialan henkilöpätevyyksien kehittämiseen ja niiden toteamiseen
 • myöntämällä kansallisia hyväksyntöjä betonialalla käytettäville tuotteille ja järjestelmille
 • edistämällä betonialan tutkimusta mm. osallistumalla tutkimusprojektien toteuttamiseen ja myöntämällä tutkimus- ja matka-apurahoja sekä toimi-malla betonialan tutkimustoiminnan yhteistyötahona
 • osallistumalla ja vaikuttamalla betonialan standardointiin
 • järjestämällä kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
 • antamalla lausuntoja
 • harjoittamalla betonialaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • verkostoitumalla betonialan ja siihen liittyvien alojen koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat pitkäjänteisyys ja betonialan pitkän aikavälin intressit. Toiminnassaan yhdistys ottaa huomioon myös kestävän kehityksen estetiikan ja Suomen kansantalouden intressit.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen an-sion hankkiminen jäsenkunnalleen.

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistykseen voivat kuulua:

 • henkilöjäseninä betonialalla tai siihen liittyvissä työtehtävissä toimivat tai betonista muuten kiinnostuneet henkilöt
 • yhteisöjäseninä betoni- tai rakennusalalla toimivat yritykset, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt
 • kunniajäseninä henkilöt, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tavoitteiden puolesta
 • Yhdistyksen hallitus hyväksyy henkilö- ja yhteisöjäsenet kirjallisen hakemuksen perusteella.

Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäsenet hallituksen esityksestä.

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos se katsoo hänen menettelyllään vaikeuttaneen yhdistyksen toimintaa tai toimineen sen tavoitteiden vastaisesti. Erottamiseen vaaditaan ¾-osan enemmistö hallituksen paikalla olevista jäsenistä.

5 § YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA

Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Toimikauden päätyttyä hänet voidaan välittömästi valita uudelleen puheenjohtajaksi enintään yhden kerran, mutta ei muuksi hallituksen jäseneksi.

Puheenjohtajan tultua kesken toimikautensa pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä valitaan seuraavassa kokouksessa puheenjohtaja kolmen vuoden toimikaudeksi.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Viimemainituista kuuden tulee edustaa henkilöjäseniä ja kolmen edustaa yhteisöjäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallitusta valittaessa yhteisöjäseneksi katsotaan henkilö, joka työskentelee rakennustuoteteollisuutta edustavan yrityksen palveluksessa. Muut jäsenet katsotaan henkilöjäseniksi. Jäsenen asema määräytyy hänen tullessaan hallituksen jäseneksi ja säilyy mahdollisista työpaikanvaihdoksista huolimatta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kolme hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä häneltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan yhdistyksen kokouksessa. Vuosittain heistä on erovuorossa kolmasosa eli kolme hallituksen jäsentä, joista yksi yhteisöjäsenten piiristä. Hallituksen jäsenen tultua kesken toimikautensa pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä hänen tilalleen valitaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Erovuoroista hallituksen jäsentä ei voida välittömästi valita uudelleen, paitsi jos hänet on valittu kesken toimikautensa estyneeksi tulleen hallituksen jäsenen tilalle.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 • toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
 • kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset
 • nimittää yhdistyksen toimitusjohtaja, yhdistyksen jaostot, toimikunnat ja työryhmät sekä valvoa niiden toimintaa
 • valvoa yhdistyksen taloutta
 • hyväksyä ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • vahvistaa yhdistyksen arvot ja strategia sekä huolehtia, että yhdistys toimii ja sitä johdetaan näiden arvojen ja strategian mukaisesti

7 § VAALITOIMIKUNTA

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kuusijäseninen vaalitoimikunta. Toimikunnan jäsenistä tulee neljän olla yhdistyksen henkilöjäseniä ja kahden yhteisöjäsenten edustajia. Yhteisöjäseneksi katsotaan henkilö, joka työskentelee rakennustuoteteollisuutta edustavan yrityksen palveluksessa. Muut jäsenet katsotaan henkilöjäseniksi. Jäsenen asema määräytyy hänen tullessaan vaalitoimikunnan jäseneksi ja säilyy mahdollisista työpaikanvaihdoksista huolimatta.

Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vaalitoimikunta laatii ehdotuksensa vuosikokouksen vaaleja varten ja tekee vuosikokoukselle ehdotuksensa seuraavan vaalitoimikunnan kokoonpanoksi.

8 § MUUT TOIMIKUNNAT

Hallituksen päätöksellä voidaan perustaa jaostoja, toimikuntia ja työryhmiä, joiden tehtävänä on käsitellä toimialaansa kuuluvia asioita, tehdä esityksiä hallitukselle ja laatia lausuntoja hallituksen pyynnöstä. Hallitus vahvistaa toimikuntien säännöt.

9 § TOIMIHENKILÖT

Hallitus valitsee yhdistykselle toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja palkkaa hallituksen hyväksymänä yhdistykselle kulloinkin tarpeelliset toimihenkilöt.

Toimitusjohtaja johtaa yhdistyksen operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaan, valmistelee hallituksessa käsiteltävät asiat sekä hoitaa yhdistyksen taloutta näiden sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten mukaisesti.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kukin heistä erikseen yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Juoksevia asioita sekä taloudenhoitoa koskevissa kysymyksissä hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään säännöissä erikseen mainitut asiat sekä kokouskutsussa mainitut hallituksen esitykset ja sellaiset kokouskutsussa mainitut jäsenten vireille panemat asiat, joista jäsen on jättänyt kirjallisen esityksen hallitukselle viimeistään kolmea viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan vaali.
 2. Yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.
 3. Tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.
 4. Hallituksen vastuuvapaus.
 5. Seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 6. Seuraavan toimintavuoden jäsen- ja liittymismaksut.
 7. Vaalitoimikunnan valitseminen edellisen vaalitoimikunnan ehdotuksen ja kokouksessa tehtyjen ehdotusten perusteella.
 8. Sääntöjen 5 §:n mukainen hallituksen puheenjohtajan valitseminen sil-loin, kun hän on erovuorossa tai pysyvästi estynyt hoitamaan tehtäväänsä.
 9. Sääntöjen 6 §:n mukainen hallituksen jäsenten valitseminen erovuorois-ten jäsenten tilalle
 10. Tilintarkastajan valinta. Jos tilintarkastajaksi valitaan muu kuin HTM- tai KHT-tilintarkastusyhteisö, valitaan myös varatilintarkastaja.
 11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kuukauden kuluessa siitä, kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä pyytää sitä erityisen asian käsittelemiseksi.

12 § ÄÄNIOIKEUS JA ÄÄNESTÄMINEN

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenillä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisöjäsenen siihen valtuuttama henkilö. Yksi henkilö saa oman äänensä lisäksi käyttää ainoastaan yhden yhteisöjäsenen äänioikeutta.

Päätökset kokouksissa tehdään erikseen mainittuja tapauksia lukuun ottamatta yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Päätettäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä päätöksen aikaansaamiseksi. Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tulee lisäksi saavuttaa mainittu enemmistö kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein sääntöjen mukaan koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa.

Päätettäessä yhdistyksen purkamisesta kokouksessa tulee olla paikalla vähintään puolet yhdistyksen jäsenistä. Tällöin jäsen voi olla edustettuna valtakirjalla.

Äänestykset toimitetaan suljettuina lippuäänestyksinä, ellei kokous päätä yksimielisesti käyttää avointa äänestystä.

13 § KOKOUSKUTSUT

Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse. Lisäksi kutsu yhdistyksen kokoukseen esitetään yhdistyksen kotisivulla. Mikäli jäsen haluaa vastaanottaa kokouskutsut kirjeitse, on hänen siitä erikseen todistettavasti ilmoitettava yhdistykselle.

Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää ja hallituksen kokouksiin vähintään viikko ennen kokouspäivää.

14 § YHDISTYKSELLE SUORITETTAVAT MAKSUT

Vuotuiset jäsenmaksut ja liittymismaksut määrää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenet ovat näistä maksuista vapaita. Liittymismaksut maksetaan yhden kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä ja vuotuiset jäsenmaksut ennen kesäkuun 1. päivää. Heinäkuun 1. päivän jälkeen yhdistykseen tullut jäsen maksaa liittymismaksun yhteydessä puolet liittymisvuodeksi vahvistetusta jäsenmaksusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja.

15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen varat, mikäli yhdistykselle tulleista lahjoituksista tai määrättyyn tarkoitukseen muodostetuista rahastoista ei ole toisin säädetty, betonin oikeaoppista käyttöä edistäviin tarkoituksiin yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.