-

Pakkasprojekti

Suomessa on käynnistetty kansallinen betonin pakkasenkestävyyteen keskittyvä projekti. Betonin pakkasenkestävyyden kanssa ei sinänsä ole ongelmia, mutta pakkasenkestävyyden testauskäytännöt eivät ole pysyneet betonissa tapahtuneiden muutosten mukana. Viime vuosikymmenten aikana betoneiden sideaineet ja lisäaineet ovat merkittävästi muuttuneet. Samoin betonin pumppaus on johtanut entistä notkeampien betonien käyttöön. 

Pakkasprojektin tavoitteet voidaan jakaa kahteen osioon. Ensimmäisen osion tavoitteena on päivittää pakkasenkestävyyden vaatimukset nykyisille sementti- ja lisäainelaaduille, sillä nykyiset vaatimukset perustuvat pitkälti 40 vuotta vanhoihin koesarjoihin. Lisäksi pakkasenkestävyyden vaatimustasoja kartoitetaan eri maissa. Projektissa selvitetään myös mahdollisuuksia yhtenäistää talo- ja infrapuolen vaatimuksia ja testauskäytäntöjä. 

Projektin toisessa osiossa tutkitaan pakkasenkestävyyden testaamisen kehittämismahdollisuuksia. Projektissa tarkastellaan sekä yksittäisten testausmenetelmien käyttökelpoisuutta että  laadunvarmistuksen kokonaisuutta. Testimenetelmien haasteena on ollut tulosten suuri hajonta sekä myös kokeiden pitkäkestoisuus. Tavoitteena on testauskokonaisuus, joka varmistaa betonien pakkasenkestävyyden mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti.  

Käynnistynyt pakkasprojekti on kaksivaiheinen. Marraskuussa 2023 alkaneessa esiselvityksessä "Pikku pakkanen" kartoitetaan potentiaaliset testausmenetelmät sekä pakkasenkestävyyden vaatimustasot eri maissa. Esiselvityksessä laaditaan myös varsinaisen projektin "Hirmu pakkanen" sisältö koeohjelmineen. Esiselvitys valmistuu kesällä -24, ja varsinaisen projektin on tarkoitus alkaa loppuvuodesta -24. Varsinainen projekti on laajuudeltaan huomattavasti suurempi ja se käsittää laajat testaukset eri testimenetelmillä sekä testauskokonaisuuden kehittämisen. 

Seurantaryhmään on valittu useita asiantuntijoita betonialalta. Seurantaryhmän tarkoituksena on tuoda esille eri osapuolten näkemyksiä projektiin.

Projektia rahoittavat Betoniteollisuus ry, Väylävirasto, Finnsementti Oy, Betoniyhdistys ry. 

Pakkasprojektin esiselvitysvaiheen aloituskokous BY:n toimistolla 17.11.2023

Lisätietoja

Vuori, Mirva

DI, toimitusjohtaja / M.Sc. (Tech.), Managing Director